Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Janny Dons–Dunning vertegenwoordigt Gezonde Voeding Praktijk die haar werkzaamheden uitvoert binnen het werkveld van de orthomoleculaire geneeskunde volgens de Psycho Neuro Immunologie. Werkzaamheden richten zich op behandelingen in de vorm van consulten en op workshops gericht op gezonde voeding. Is erkent lid van de MBOG.  Is bij de KvK ingeschreven onder nummer: 08192364

ARTIKEL 2: DEFINITIES
Opdrachtnemer is Gezonde Voeding Praktijk, vertegenwoordigt door Janny Dons Dunning, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van de diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Gezonde Voeding praktijk, vertegenwoordigt door Janny Dons Dunning. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1 Voor de uitvoering van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken op een resultaatsverplichting.
2 Door het aangaan van de aangeboden dienst (en) geeft de opdrachtgever toestemming de privacygegevens, conform de privacyverklaring, vast te leggen in het klantenbestand van de opdrachtnemer voor administratieve doeleinden.

ARTIKEL 4: BETALINGSVOORWAARDEN
1 Opdrachtnemer factureert de nota per mail aan de op opdrachtgever. Betaling van de nota dient te geschieden door overmaking van het facturatie bedrag op IBAN-nummer: NL02RABO0117376906 t.n.v. Janny Dons Dunning. De betalingstermijn is binnen14 dagen na factuurdatum.
2 Bezwaren aangaande de nota kunnen door de opdrachtgever, binnen een tijdsbestek van 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan opdrachtnemer.
3 Bij niet tijdige betaling of bij verzuim van betaling behoudt opdrachtgever het recht met onmiddellijke ingang de dienstverlening stop te zetten. Van af het moment van de overschrijdingsdatum van betalen is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd voor het openstaande bedrag. Wanneer de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die met de incasso gepaard gaan verschuldigd.

ARTIKEL 5: CONSULT AFSPRAKEN
1 Persoonlijke consulten kunnen 24 uur voor aanvang van het consult schriftelijk of telefonisch worden geannuleerd of verzet, kosten worden niet in rekening gebracht. Voor Annulering of verzetten van een consult binnen 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
2 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op gepland tijdstip voor een consult wordt het volledige bedrag van het consult in rekening gebracht en verplicht de opdrachtgever deze te betalen.
3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de uitvoering van het consult.

ARTIKEL 6: WORKSHOP AFSPRAKEN
1 Bij inschrijving van een workshops geldt de betalingsregeling dat voor aanvang van de workshop het volledige bedrag door opdrachtgever is overgemaakt op rekening genoemd onder artikel 4 van deze algemene voorwaarden
2 Bij annulering van een workshop geldt de betalingsregeling dat bij annulering tot 14 dagen voor aanvang 50% van het workshop bedrag door opdrachtnemer in rekening wordt gebracht.

Voor annuleringen binnen 14 dagen geldt de betalingsregeling dat het volledige workshop bedrag in rekening wordt gebracht, dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging of niet verschijnen op de workshop.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING
1 Opdrachtgever is verplicht zich aan de geheimhoudingswet te houden. Op grond van de privacy is de de Privacy Policy over de volgende onderdelen geschreven: het bewaren van gegevens, de toegang tot gegevens, de beveiliging van gegevens, het recht op inzage, correctie en /of verwijderen van gegevens en het gebruik van gegevens.
2 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle privacygevoelige gegevens uit consult of in een tijdens een workshops.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

ARTIKEL 8: KLACHTENPROCEDURE
Klachten over de werkwijze of de behandeling dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Binnen 2 werkdagen na de schriftelijke melding zal opdrachtnemer een afspraak plannen met opdrachtgever met de doelstelling er samen uit te komen, lukt dat niet dan kunnen de diensten van SCAG inzake klachten ingeschakeld worden.