Privacy

PRIVACY VERKLARING

Gezonde Voeding Praktijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0819236, gaat vertrouwelijk om met de via de website, een contactformulier of telefonisch contact verkregen persoonsgegevens, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) en WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en volgens de beroepscode van de beroepsvereniging MBOG.

De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn van toepassing op de website van www.gezondevoedingpraktijk.nl De informatie van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Indien je jonger dan 16 jaar bent, mag je uitsluitend persoonsgegevens verstrekken indien één van jouw ouders hiervoor toestemming geeft.

HOE GAAT MEN OM MET MIJN GEGEGEVENS?
Hoewel Gezonde Voeding Praktijk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van de bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ze niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelend therapeut, in mijn Gezonde Voeding Praktijk een persoonlijk dossier van je aanleg.

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

BEVEILING VAN GEGEVENS
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

VERSTREKKING AAN DERDEN
Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en handel hier dus ook naar. De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Als je je emailadres achterlaat bij de download en om je in te schrijven voor een kookworkshop, gebruik ik je adres om informatie te kunnen versturen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

WELKE GEGEVENS STAAN OP DE ZORGNOTA?
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

IK MAAK GEBRUIK VAN COOKIES
Op mijn website maak ik gebruik van (functionele en analytische) cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw apparaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe mijn website functioneert en hoe de online ervaring van bezoekers verbeterd kan worden. Ik deel geen informatie met Google en alle door mij gebruikte IP-adressen zijn anoniem. De gegevens worden 50 maanden bewaard.

HOE LANG BEWAREN IK JOUW GEGEVENS?

Ik bewaar de persoonlijke gegevens uit het dossier overeenkomstig de wet en regelgeving. Dit houdt in dat ik je gegevens 20 jaar vanaf de eerste verwerkingsdatum bewaar. Voor minderjarigen gaat de bewaartermijn van 20 jaar in vanaf het 18de levensjaar.

WELKE PARTIJEN HEBBEN TOEGANG TOT WELKE GEGEVENS?

Je gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van jouw verzoek. Via de social media buttons verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

HOE BEVEILIG IK JOUW GEGEVENS?
Ik heb verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Ik sluit een verwerkingsovereenkomst af met bedrijven die in mijn opdracht jouw gegevens verwerken. Zo zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS
Ik ben de verantwoordelijke partij die ervoor zorgt dat je gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Wil je graag je persoonlijke gegevens inzien, wijzigen, toestemmingen intrekken dan wel bezwaar maken tegen verwerking van je persoonlijke gegevens door Gezonde Voeding Praktijk neem dan schriftelijk contact op via onderstaande gegevens:

Gezonde Voeding Praktijk
Evenboersweg 30
7715 PH Punthorst

Wanneer je persoonlijke gegevens niet meer relevant zijn kun je mij schriftelijk verzoeken om je gegevens te laten verwijderen.

Je hebt recht op gegevens overdracht. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens naar jouzelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te versturen per post. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jouzelf is gedaan vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy dien je dan wel je Burgerservicenummer, je pasfoto en de strook met nummers onder aan het paspoort als mede het paspoortnummer af te plakken.

Ben je jonger dan 16 jaar dan komt de wilsbekwaamheid jouzelf en je ouder(s) het gezag toe. Dat betekent dat je ouder(s) dan medebeslissingsrecht hebben over de behandeling en gelijktijdig ook inzage recht in je dossier.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

INFORMATIE GEBRUIKEN

Gezonde Voeding Praktijk behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, alsmede andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)

Het is niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren, te downloaden en of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezonde Voeding Praktijk. Voor eigen gebruik mag je informatie wel kopiëren en of downloaden

Gezonde Voeding Praktijk behoudt zich het recht voor op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze privacyverklaring, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom verdiend het aanbeveling periodiek na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 augustus 2020.